Navštivte naši fotogalerii ...
Novinky
Články
Kdo jsme
Dokumenty
Hlavní akce KRPŠ
Výbor KRPŠ
Platba příspěvku KRPŠ
Seznam členů a přispěvovatelů
Fotogalerie
Diskusní fórum
Archiv starších článků
Kontakt
Sponzoři
Doporučené odkazyDokumenty >> Co obsahuje školní vzdělávací program ZŠ Byšice I. ...


Školní vzdělávací program ZŠ Byšice – 1.část
Ing. Petr Orvoš

„Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe“ (A. Petronius)

V říjnu 2007 schválila Školská rada při ZŠ v Byšicích tzv. ŠVP (Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání). Schválení předcházela prezentace paní ředitelky školy Janiny Křimské a paní  učitelky Dany Štrojsové (koordinátorka programu). Protože se tímto programem mění zásadním způsobem přístup ke vzdělávání našich dětí, rád bych veřejnost v několika částech, které snad budou vycházet v obecních novinách, seznámil s obsahem tohoto dokumentu a s jeho vlivem na výuku na naší ZŠ. V následujícím textu si dovoluji citovat některé pasáže uvedeného dokumentu.

ŠVP se tvořil něco více než 1 rok za spolupráce všech učitelů naší základní školy. Cílem tohoto programu je samozřejmě zlepšení výuky dětí v kontextu 21. století. Tedy svým způsobem méně biflování, individuálnější přístup k dětem a hlavně rozvíjení toho nejlepšího co v nich je. Text má 322 stran, z nichž většinu zabírají učební plány jednotlivých předmětů. Začalo se podle něj učit dnem 1.září 2007 a to v první a šesté třídě. Ostatní třídy se budou přidávat v dalších letech postupně. Podkladem pro tvorbu se stal tzv. Rámcový vzdělávací program Ministerstva školsví mládeže a tělovýchovy, který v hlavních rysech určuje co by děti měly v jednotlivých ročnících přibližně umět. Vlastní ŠVP je plně v kompetencích škol, které jej tvoří, ŠVP projednává a vyjadřuje se k němu Školská rada příslušné školy. ŠVP je živý dokument, který se může měnit podle aktuálních potřeb výuky. A co tedy tento dokument ve stručnosti obsahuje?

1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy
3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
4. Učební plán
5. Učební osnovy
6. Hodnocení a autoevaluace školy


Text začíná identifikačními údaji o škole. Pokračuje charakteristikou školy ve které se popisuje velikost a historie školy, vybavení školy, počet tříd, možnosti sportovního a jiného vyžití apod. Nastiňuje se strategie rozvoje školy do budoucnosti. Z ní si dovoluji citovat, aby si každý rodič udělal představu, co škola chce do budoucnosti realizovat:

S čím se počítá pro do budoucnosti?

• S celkovou rekonstrukcí tříd a modernizací materiálně-technického vybavení školy (s výměnou školních tabulí, nábytku, některých učebních pomůcek, s dokončením výměny topných  těles a osvětlení, s rekonstrukcí podlah, vybavením každé třídy PC a DVD přehrávačem),
• s modernizací učebny fyziky a chemie, s vybavením laboratorním nábytkem, dataprojektorem, počítačem, interaktivní tabulí a pomůckami pro práci v laboratoři,
• s vybudováním víceúčelového hřiště v areálu školy,
• s postupnou výměnou oken a opláštěním školy,
• s oplocením areálů ŠD a rekonstrukcí dvorního relaxačně sportovního zázemí,
• s rekonstrukcí školních šaten a výměnou kojí šatníkovými skřiňkami,
• s komplexní rekonstrukcí učitelské sborovny a kanceláří,
• s využitím půdního prostoru pro vybudování nové knihovny, školního klubu, další počítačové učebny a učeben pro výuku cizích jazyků.

Jedná se o velkolepé a dlouhodobé cíle, realizace kterých bude vyžadovat velké finanční prostředky a také hodně trpělivosti a snahy při postupném zajišťování těchto prostředků. Důležité je, že cíle školy jsou v souladu s vizí zřizovatele a že se společnými silami některé z těchto záměrů již daří plnit.
 
 Další částí je charakteristika pedagogického sboru a organizace vyučování ve škole (začátek výuky, přestávky, doba oběda, apod. V současné době ve škole pracuje 20-23 pedagogických pracovníků, včetně dvou vychovatelek a jednoho asistenta. Na závěr úvodní části dokumentu jsou popsány dlouhodobé projekty školy a spolupráce s veřejností. 

Dlouhodobé projekty školy.

• Adopce na dálku při Diecézní katolické charitě Hradec Králové. Naši žáci a pedagogové adaptovali 5-letého chlapce D. Bala Chakravathi z Indie, provincie Karnataka. Roční částka 5.000,- Kč (přibližně 20,- Kč na žáka školy, pedagogický sbor přispívá dobrovolným příspěvkem, nejméně však 100,- Kč) je převedena na dítě a je čerpána na tyto účely: na školní pomůcky a uniformu, školné, cestovní výdaje, stravu, základní zdravotní péči, případnou pomoc rodině.
• Pomáháme obci - komplexní environmentální výchova: pravidelná pomoc při úklidu, hrabání listí, třídění odpadů, sběr papírů a plastů, pomoc starším občanům při sběru papíru (dopravování do školy apod.).
• Poznáváme lidové tradice – Vánoce, Velikonoce, Masopust (výroba a prodej předmětů na školních jarmarcích, ukázky tradičních řemesel s možností to vyzkoušet si je osobně, vánoční zpívání ve škole a na náměstíčku v obci při slavnostním rozsvícení vánočního stromku, tradiční pečení s rodiči a prarodiči ve školní kuchyňce, třídní besídky a předávání si dárků, vánoční či velikonoční sportovní turnaje, hravé znalostní a sportovní soutěže, účast na výstavách v Regionálním muzeu Mělník, masopustní průvod apod.).
• Přírodovědný projekt ve spolupráci s přírodovědcem Regionálního muzea Mělník – odchyt, pozorování a kroužkování ptáků v okolí.
• Drogy a my, Kde začíná a končí šikana? –  prevence sociálně patologických jevů: besedy s odborníky, diskuse, zkušenosti, ankety, dílčí projekty v rámci výuky jednotlivých předmětů, nástěnky.
• Květinový den, v rámci kterého mimo jiné žáci vysazují jarní květiny do truhlíků.
• Projekt Vesmír.
• Den čarodějnic.
• Dopravní výchova – „Jsem dobrý chodec a cyklista?“.
• Výtvarné dílny a výstavy ,,Pod širým nebem“.
 
Škola a veřejnost.

Významné  školní akce, které ovlivňují komunitní soužití v obci, jsou:

• Přivítání prvňáčků a jejich rodičů  první den ve škole,
• školní karneval a mikulášská návštěva,
• vánoční a velikonoční jarmarky, vánoční zpívání a slavnost rozsvícení vánočního stromečku na náměstí obce, tradiční pečení ve školní kuchyňce s rodiči a prarodiči,
• masopustní průvod obcí,
• ples rodičů a přátel školy,
• vítání nových občánků na obecném úřadě,
• organizování sběru a pomoc žáků starším občanům v jeho průběhu,
• pomoc žáků při jarním úklidu obce,
• údržba školní skalky a pozemku,
• dětský den a sportovní školní olympiády,
• ozdravné pobyty u moře společně s rodiči a školy v přírodě,
• školní akademie, která je skutečným vyvrcholením a veřejnou demonstrací všech uměleckých dovedností našich žáků. Tradiční akademii organizujeme vždy na závěr školního roku a je pojata také jako důstojné rozloučení s vycházejícími žáky 9. ročníků. Pro velký zájem veřejnosti má školní akademie každoročně dvě představení a stává se jednou z nejočekávanějších událostí v obci.

Součástí této kapitoly je i popis základní činnosti Klubu rodičů a přátel školy jako partnera školy ve vztahu k rodičům a široké veřejnosti.

V příští části se blíže podíváme na vlastní charakteristiku ŠVP (zaměření školy, hlavní cíl programu, strategie výuky, učitelská a žákovská samospráva,co jsou tzv. kompetence žáků, apod.)

Článek zřejmě vyjde v dalším čísle Byšických novinek.Developed & Design by TOPLINE.CZ .