Navštivte naši fotogalerii ...
Novinky
Články
Kdo jsme
Dokumenty
Hlavní akce KRPŠ
Výbor KRPŠ
Platba příspěvku KRPŠ
Seznam členů a přispěvovatelů
Fotogalerie
Diskusní fórum
Archiv starších článků
Kontakt
Sponzoři
Doporučené odkazyDokumenty >> Stanovy KRPŠ ...


Stanovy Klubu rodičů a přátel školy

při ZŠ Byšice

 

I. Ú v o d n í    u s t a n o v e n í

1. Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice

2. Sídlo: ZŠ Byšice, Komenského 200, 277 32  Byšice

3. Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice(dále jen Klub) je dobrovolným sdružením  rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

4. Klub je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

5. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

 

II. C í l e

 

1. Činnost Klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

2. Ke splnění těchto základních cílů Klub zejména:

-         působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině;

-         seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich naplňování;

-         seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;

-         přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování materiálních podmínek;

-         předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovy a vzdělávání ve škole, k činnosti zařízení předškolní a mimoškolní výchovy;

-         vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a dětí;

-         aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a dětem;               

-         pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.

 

 

 

III. O r g a n i z a c e

 

1. Individuálním členem Klubu může být  každý občan starší 18 let, který  souhlasí se stanovami a programem Klubu a uhradí schválený členský příspěvek.

2. Členství zaniká neuhrazením členského příspěvku  v daném školním roce.

3. Člen má právo:

    - aktivně se podílet na každé činnosti organizace;

    - volit a být volen jako zástupce třídy, tj. třídní důvěrník, dále do Výboru klubu

       a revizní komise;

    - volit a vznášet své názory, náměty a připomínky;

    - osobně se účastnit projednávání svých návrhů.

4. Člen má povinnost:

    - dodržovat stanovy Klubu;

    - platit členský příspěvek.

5. Kolektivním členem Klubu může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Klubu a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

 

IV. O r g á n y

 

1. Orgánem Klubu  je Výbor klubu, složený z volených zástupců tříd.

2. Výbor klubu si zvolí předsedu, jednatele, pokladníka a revizní komisi, která je tříčlenná. Jménem Klubu jedná a podepisuje předseda Výboru, v době nepřítomnosti jednatel.

3. Výbor řídí činnosti Klubu, projednává všechny otázky v působnosti Klubu a zastupuje je vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím.

4. Výbor rozhoduje o změně stanov.

5. Jednání Výboru se může účastnit každý člen Klubu, který o to projeví zájem.. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor na jednání ředitele, popř. další zástupce školy.

6. Revizní komise dohlíží na výkon působnosti Výboru a hospodaření Klubu.

7. K zabezpečení své činnosti a cílů může Klub vytvářet i další zájmová odborná i jiná seskupení dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity.

8. Za člena Výboru, který z různých důvodů ukončí práci ve Výboru, lze kooptovat jiného člena Klubu, který bude schválen třídním kolektivem.

V.Hospodářství

1. Příjmy Klubu tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z různých akcí.

2. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy, o jejichž určení rozhoduje Výbor klubu.

3. O výši členského příspěvku rozhoduje Výbor klubu.

4. Příjmy a výdaje Klubu jsou evidovány v pokladní knize. Pokladník předkládá Výboru klubu zprávu o činnosti hospodaření Klubu.

5. Kontrolu hospodaření provádí revizní komise jedenkrát za školní rok. Zprávu předkládá Výboru klubu.

6. V případě zániku Klubu přechází likvidační zůstatek do majetku ZŠ Byšice.Developed & Design by TOPLINE.CZ .